សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

កិត្តិយសសហគ្រាស

ក្រុមហ៊ុនគឺជាសហគ្រាសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្នាតតូចនិងមធ្យមនិងជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាហេងសួយ (ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត) ។
រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមានប៉ាតង់ច្នៃប្រឌិតចំនួន ២ ប៉ាតង់គំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចំនួន ១២ និងប៉ាតង់រូបរាងចំនួន ២ ។

certificate (1)

certificate (1)

certificate (1)

certificate (1)

certificate (1)

certificate (1)

certificate (1)

certificate (1)